binding stone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding stone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding stone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding stone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding stone

    * kỹ thuật

    đá liên kết

    xây dựng:

    đá câu (ở bức tường)