binding screw clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding screw clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding screw clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding screw clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding screw clamp

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    vòng đai siết