binding nut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding nut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding nut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding nut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding nut

    * kỹ thuật

    đai ốc xiết