binding time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding time

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    thời gian kết buộc