binding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding machine

    * kỹ thuật

    máy dán

    toán & tin:

    máy liên kết