binding strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding strength

    * kỹ thuật

    lực liên kết

    toán & tin:

    cường độ liên kết