binding band nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding band nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding band giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding band.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding band

    * kỹ thuật

    vành đai