binding coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding coal

    * kỹ thuật

    than dính kết