binding of a book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding of a book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding of a book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding of a book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding of a book

    * kỹ thuật

    bìa sách