binding energy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding energy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding energy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding energy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding energy

    * kỹ thuật

    năng lượng liên kết

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • binding energy

    the energy required to separate particles from a molecule or atom or nucleus; equals the mass defect

    Synonyms: separation energy