binding contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding contract

    * kinh tế

    hợp đồng không thể hủy ngang