binding gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding gravel

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sỏi rải lát