binding thread nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding thread nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding thread giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding thread.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding thread

    * kỹ thuật

    ren kẹp chặt