binding ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binding ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binding ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binding ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binding ring

    * kỹ thuật

    vòng nén