attach nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attach nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attach giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attach.

Từ điển Anh Việt

 • attach

  /ə'tætʃ/

  * ngoại động từ

  gắn, dán, trói buộc

  to attach a label to a bag: dán nhãn vào cái túi

  to attach a stamp: dán tem

  tham, gia, gia nhập

  to attach oneself to a political party: tham gia một chính đảng

  gắn bó

  to be deeply attached to somebody: hết sức gắn bó với ai; rất quyến luyến với ai

  coi, cho là, gán cho

  to attach importance to something: coi việc gì là quan trọng

  to attach little value to someone's statement: coi lời tuyên bố của ai là không có giá trị mấy

  to attach the blame to somebody: gán (đổ) lỗi cho ai

  (pháp lý) bắt giữ (ai); tịch biên (gia sản...)

  * nội động từ

  gắn liền với

  the responsibility that attaches to that position: trách nhiệm gắn liền với cương vị công tác đó

 • attach

  (Tech) gắn nối, kết (đ)

 • attach

  buộc chặt, cột chặt

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • attach

  * kinh tế

  bắt giữ (ai)

  tịch biên (tài sản ...)

  * kỹ thuật

  buộc

  buộc chặt

  chống

  cố định

  dán

  gắn

  gắn liền

  gia cố

  kết nối

  nối liền

  thắt

  toán & tin:

  cột chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attach

  cause to be attached

  Antonyms: detach

  be attached; be in contact with

  become attached

  The spider's thread attached to the window sill

  Antonyms: detach

  Similar:

  bind: create social or emotional ties

  The grandparents want to bond with the child

  Synonyms: tie, bond

  impound: take temporary possession of as a security, by legal authority

  The FBI seized the drugs

  The customs agents impounded the illegal shipment

  The police confiscated the stolen artwork

  Synonyms: sequester, confiscate, seize