attachment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attachment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attachment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attachment.

Từ điển Anh Việt

 • attachment

  /ə'tætʃmənt/

  * danh từ

  sự gắn, sự dán; sự buộc, sự cột (vật gì với vật khác)

  cái dùng để buộc

  vật bị buộc (vào vật khác)

  lòng quyến luyến, sự gắn bó

  to entertain an attachment for someone: gắn bó với ai, quyến luyến với ai

  (pháp lý) sự bắt (người); sự tịch biên, sự tịch thu (tài sản, hàng hoá)

  to lay an attachment on: bắt giữ; tịch biên

  (kỹ thuật) đồ gá lắp, phụ tùng

 • attachment

  (Tech) bộ đính kèm; phụ tùng; bộ móc nối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • attachment

  * kinh tế

  phong tỏa tài sản (của người thiếu nợ)

  phụ kiện (kèm theo một đơn bảo hiểm, một vận đơn ...)

  sai áp (hàng hóa, tài sản)

  sự bắt nợ

  tịch biên

  tịch thu

  vật phụ

  việc bắt giữ

  * kỹ thuật

  dây buộc

  đồ gá

  gắn liền

  phụ kiện

  phụ tùng

  sự kẹp

  sự nối chặt

  sự nối liền

  sự phối hợp

  thiết bị phụ

  toán & tin:

  cái kèm theo

  phần kèm theo

  văn bản đính kèm

  xây dựng:

  cầu kiện liên kết

  y học:

  quyến luyến

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • attachment

  a feeling of affection for a person or an institution

  Synonyms: fond regard

  a supplementary part or accessory

  a writ authorizing the seizure of property that may be needed for the payment of a judgment in a judicial proceeding

  a connection that fastens things together

  Synonyms: bond

  faithful support for a cause or political party or religion

  attachment to a formal agenda

  adherence to a fat-free diet

  the adhesion of Seville was decisive

  Synonyms: adherence, adhesion

  the act of attaching or affixing something

  Synonyms: affixation

  Similar:

  fastening: the act of fastening things together