adherence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adherence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adherence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adherence.

Từ điển Anh Việt

 • adherence

  /əd'hiərəns/

  * danh từ

  sự dính chặt, sự bám chặt

  sự tham gia, sự gia nhập (đảng phái...)

  sự tôn trọng triệt để; sự trung thành với, sự gắn bó với; sự giữ vững (ý kiến, lập trường...)

 • adherence

  (Tech) dính; độ dính

 • adherence

  top tập hợp các điểm dính

  a. of a set (cái) bao đóng của một tập hợp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adherence

  * kinh tế

  gia nhập (hội...)

  sự dính chặt

  sự tham gia

  sự tôn trọng

  tuân thủ

  * kỹ thuật

  bám dính

  dính

  độ bám dính

  lực bám chặt

  lực dính

  lực kết dính

  sự bám

  sự bám dính

  sự dính

  sự gắn kết

  sự nối khớp

  sức bám

  cơ khí & công trình:

  sự (dính) bám

  sự bám (keo)

  xây dựng:

  sự bám chặt

  sự dính bám

  sự dính vào

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adherence

  Similar:

  attachment: faithful support for a cause or political party or religion

  attachment to a formal agenda

  adherence to a fat-free diet

  the adhesion of Seville was decisive

  Synonyms: adhesion

  adhesiveness: the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition

  the mutual adhesiveness of cells

  a heated hydraulic press was required for adhesion

  Synonyms: adhesion, bond