bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bond.

Từ điển Anh Việt

 • bond

  /bɔnd/

  * danh từ

  dây đai, đay buộc; ((nghĩa bóng)) mối quan hệ, mối ràng buộc

  giao kèo, khế ước, lời cam kết

  to enter in to a bond to: ký giao kèo, cam kết (làm gì)

  (tài chính) phiếu nợ, bông

  (số nhiều) gông cùm, xiềng xích, sự tù tội

  in bonds: bị gông cùm, bị giam cầm

  sự gửi vào kho

  in bond: gửi vào kho (hàng hoá)

  to take goods out of bond: lấy hàng ở kho ra

  (vật lý) sự liên kết

  atomic bond: liên kết nguyên tử

  (kiến trúc) kiểu xây ghép (gạch, đá, để làm cho tường vững)

  * ngoại động từ

  gửi (hàng) vào kho

  (kiến trúc) xây ghép (gạch, đá)

 • bond

  (Tech) liên kết, dán dính, kết nối

 • Bond

  (Econ) Trái khoán

  + Mặc dù nó có một số nghĩa hẹp hơn và chính xác hơn về mặt pháp lý, cụm thuật ngữ này được dùng chung hơn và lỏng lẻo hơn để chỉ bất cứ chứng khoán lãi suất cố định (nợ) nào, ví dụ: chứng khoán VIỀN VÀNG hay TRÁI KHOÁN CÔNG TY.

 • bond

  mối liên kết, mối quan hệ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bond

  * kinh tế

  chứng khoán

  công trái

  giấy cam kết

  giấy nợ

  gửi hàng (chưa nộp thuế) ở kho hải quan

  khế ước

  trái khoán

  trái phiếu

  * kỹ thuật

  bó

  buộc

  câu mạch

  chất kết dính

  cổ phần

  công trái

  dán

  dính bám

  gắn

  ghép

  giao kèo

  keo dính

  liên kết

  lực dính

  nối

  mối dán

  mối liên kết

  mối nối

  mối quan hệ

  sự bám dính

  sự dán

  sự dính kết

  sự nối

  sự nối ray

  sự xây

  xây

  xây dựng:

  cách xây

  sự câu gạch

  sự liên kết

  sự xếp mạch

  xếp mạch

  cơ khí & công trình:

  cột chung lại

  khế ước

  sự cân gạch

  sự nối ghép

  vật liệu dính

  điện:

  giấy nhận nợ

  vật lý:

  liên kế

  toán & tin:

  sự câu ngạch

  ô tô:

  trạng thái gắn chặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bond

  a certificate of debt (usually interest-bearing or discounted) that is issued by a government or corporation in order to raise money; the issuer is required to pay a fixed sum annually until maturity and then a fixed sum to repay the principal

  Synonyms: bond certificate

  a superior quality of strong durable white writing paper; originally made for printing documents

  Synonyms: bond paper

  United States civil rights leader who was elected to the legislature in Georgia but was barred from taking his seat because he opposed the Vietnam War (born 1940)

  Synonyms: Julian Bond

  British secret operative 007 in novels by Ian Fleming

  Synonyms: James Bond

  issue bonds on

  bring together in a common cause or emotion

  The death of their child had drawn them together

  Synonyms: bring together, draw together

  Similar:

  chemical bond: an electrical force linking atoms

  alliance: a connection based on kinship or marriage or common interest

  the shifting alliances within a large family

  their friendship constitutes a powerful bond between them

  bail: (criminal law) money that must be forfeited by the bondsman if an accused person fails to appear in court for trial

  the judge set bail at $10,000

  a $10,000 bond was furnished by an alderman

  Synonyms: bail bond

  shackle: a restraint that confines or restricts freedom (especially something used to tie down or restrain a prisoner)

  Synonyms: hamper, trammel

  attachment: a connection that fastens things together

  adhesiveness: the property of sticking together (as of glue and wood) or the joining of surfaces of different composition

  the mutual adhesiveness of cells

  a heated hydraulic press was required for adhesion

  Synonyms: adhesion, adherence

  adhere: stick to firmly

  Will this wallpaper adhere to the wall?

  Synonyms: hold fast, bind, stick, stick to

  bind: create social or emotional ties

  The grandparents want to bond with the child

  Synonyms: tie, attach