attached pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attached pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attached pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attached pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attached pier

    * kỹ thuật

    cột chống

    cột giả