impound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impound.

Từ điển Anh Việt

 • impound

  /im'paund/

  * ngoại động từ

  nhốt (súc vật) vào bãi rào; cất (xe cộ...) vào bãi rào

  nhốt, giam (người)

  ngăn (nước để tưới)

  sung công, tịch thu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • impound

  * kinh tế

  bắt giữ

  sai áp

  tịch thu

  * kỹ thuật

  hút nước

  ngăn lại

  cơ khí & công trình:

  chặn dòng

  đắp (đê đập)

  toán & tin:

  ngăn dòng

  xây dựng:

  sung công

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • impound

  take temporary possession of as a security, by legal authority

  The FBI seized the drugs

  The customs agents impounded the illegal shipment

  The police confiscated the stolen artwork

  Synonyms: attach, sequester, confiscate, seize

  place or shut up in a pound

  pound the cows so they don't stray

  Synonyms: pound