attaching device nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attaching device nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attaching device giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attaching device.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attaching device

    * kỹ thuật

    thiết bị nối

    toán & tin:

    thiết bị gắn kèm