bandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bandage.

Từ điển Anh Việt

 • bandage

  /'bændidʤ/

  * danh từ

  băng (để băng vết thương, bịt mắt...)

  * ngoại động từ

  băng bó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bandage

  * kỹ thuật

  băng

  đai

  vành

  y học:

  băng cuộn

  cơ khí & công trình:

  vành quấn băng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bandage

  a piece of soft material that covers and protects an injured part of the body

  Synonyms: patch

  dress by covering or binding

  The nurse bandaged a sprained ankle

  bandage an incision

  Similar:

  bind: wrap around with something so as to cover or enclose