concur nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concur nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concur giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concur.

Từ điển Anh Việt

 • concur

  /kən'kə:/

  * nội động từ

  trùng nhau, xảy ra đồng thời

  kết hợp lại, góp vào

  many couses concurred to bring about this revolution: nhiều nguyên nhân kết hợp lại dẫn đến cuộc cách mạng này

  đồng ý, tán thành, nhất trí

  (toán học) đồng quy

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • concur

  * kỹ thuật

  nhất trí

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • concur

  happen simultaneously

  The two events coincided

  Synonyms: coincide

  Similar:

  agree: be in accord; be in agreement

  We agreed on the terms of the settlement

  I can't agree with you!

  I hold with those who say life is sacred

  Both philosophers concord on this point

  Synonyms: hold, concord

  Antonyms: disagree