coincide nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coincide nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coincide giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coincide.

Từ điển Anh Việt

 • coincide

  /,kouin'said/

  * nội động từ

  trùng khớp với nhau (hai vật cùng đường diện tích, cùng đường chu vi như nhau)

  xảy ra đồng thời; trùng với

  hợp nhau (ý kiến, sở thích...)

  đồng ý với nhau

 • coincide

  trùng nhau

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coincide

  * kỹ thuật

  trũng

  trùng nhau

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • coincide

  go with, fall together

  Synonyms: co-occur, cooccur

  be the same

  our views on this matter coincided

  Similar:

  concur: happen simultaneously

  The two events coincided