concurring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concurring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concurring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concurring.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • concurring

  Similar:

  agree: be in accord; be in agreement

  We agreed on the terms of the settlement

  I can't agree with you!

  I hold with those who say life is sacred

  Both philosophers concord on this point

  Synonyms: hold, concur, concord

  Antonyms: disagree

  concur: happen simultaneously

  The two events coincided

  Synonyms: coincide

  concordant: being of the same opinion

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).