concurrence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concurrence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concurrence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concurrence.

Từ điển Anh Việt

 • concurrence

  /kən'kʌrəns/

  * danh từ

  sự trùng nhau, sự xảy ra đồng thời

  in concurrence with: xảy ra đồng thời với, đi đôi với

  sự hợp lực, sự góp vào

  sự tán thành, sự đồng ý, sự nhất trí

  concurrence of ideas: sự nhất trí về tư tưởng

  (toán học) điểm đồng qui

Từ điển Anh Anh - Wordnet