concurrent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

concurrent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm concurrent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của concurrent.

Từ điển Anh Việt

 • concurrent

  /kən'kʌrənt/

  * tính từ

  xảy ra đồng thời, trùng nhau

  hợp vào, góp vào, giúp vào

  đồng lòng, đồng ý, nhất trí; hợp nhau

  concurrent opinions: ý kiến nhất trí

  (toán học) đồng quy

  concurrent fire-insurance

  bảo hiểm hoả hoạn liên đới (do nhiều hãng chia nhau tiền bồi thường)

  concurrent lease

  hợp đồng thuê ký gối (ký khi hợp đồng ký trước chưa hết hạn)

 • concurrent

  (Tech) đồng qui; đồng thời

 • concurrent

  sự đồng quy

Từ điển Anh Anh - Wordnet