keep nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keep nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keep giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keep.

Từ điển Anh Việt

 • keep

  /ki:p/

  * ngoại động từ kept

  giữ, giữ lại

  to keep something as a souvenir: giữ cái gì coi như một vật kỷ niệm

  to keep hold of something: nắm giữ cái gì

  giữ, tuân theo, y theo, thi hành, đúng

  to keep one's promise (word): giữ lời hứa

  to keep an appointment: y hẹn

  to keep the laws: tuân giữ pháp luật

  giữ, canh phòng, bảo vệ; phù hộ

  to keep the town against the enemy: bảo vệ thành phố chống lại kẻ thù

  God keep you!: Chúa phù hộ cho anh!

  to keep the goal: (thể dục,thể thao) giữ gôn

  giữ gìn, giấu

  to keep a secret: giữ một điều bí mật

  to keep something from somebody: giấu ai cái gì

  giữ gìn (cho ngăn nắp gọn gàng), bảo quản; chăm sóc, trông nom; quản lý

  to keep the house for somebody: trông nom nhà cửa cho ai

  to keep the cash: giữ két

  to keep a shop: quản lý một cửa hiệu

  giữ riêng, để ra, để riêng ra, để dành

  to keep something to onself: giữ riêng cái gì cho mình

  to keep something for future time: để dành cái gì cho mai sau

  giữ lại, giam giữ

  to keep somebody in prison: giam ai vào tù

  ((thường) + from) giữ cho khỏi, giữ đứng, ngăn lại, nhịn tránh

  to keep somebody from falling: giữ cho ai khỏi ngã

  to keep oneself from smoking: nhịn hút thuốc

  nuôi, nuôi nấng; bao (gái)

  to keep a family: nuôi nấng gia đình

  to keep bees: nuôi ong

  to keep a woman: bao gái

  a kept woman: gái bao

  (thương nghiệp) có thường xuyên để bán

  do they keep postcards here?: ở đây người ta có bán bưu thiếp không?

  cứ, cứ để cho, bắt phải

  to keep silence: cứ làm thinh

  to keep someone waiting: bắt ai chờ đợi

  không rời, ở lỳ, vẫn cứ, ở trong tình trạng

  to keep one's room: không ra khỏi phòng (ốm...)

  theo

  to keep a straight course: theo một con đường thẳng

  (+ at) bắt làm kiên trì, bắt làm bền bỉ

  to keep sosmebody at some work: bắt ai làm bền bỉ một công việc gì

  làm (lễ...), tổ chức (lễ kỷ niện...)

  to keep one's birthday: tổ chức kỷ niệm ngày sinh

  * nội động từ

  vẫn cứ, cứ, vẫn ở tình trạng tiếp tục

  the weather will keep fine: thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp

  to keep laughing: cứ cười

  keep straight on for two miles: anh hây cứ tiếp tục đi thẳng hai dặm đường nữa

  (thông tục) ở

  where do you keep?: anh ở đâu?

  đẻ được, giữ được, để dành được (không hỏng, không thổi...) (đồ ăn...)

  these apples do not keep: táo này không để được

  (+ to) giữ lấy, bám lấy, cứ theo, không rời xa

  to keep to one's course: cứ đi theo con đường của mình

  to keep to one's promise: giữ lời hứa

  keep to the right: hây cứ theo bên phải mà đi

  (nghĩa bóng) có thể để đấy, có thể đợi đấy

  that business can keep: công việc đó có thể hây cứ để đấy đã

  (+ from, off) rời xa, tránh xa; nhịn

  keep off!: tránh ra!, xê ra!

  keep off the grass: không được giẫm lên bãi cỏ

  (+ at) làm kiên trì, làm bền bỉ (công việc gì...)

  to keep had at work for a week: làm bền bỉ trong suốt một tuần

  to keep away

  để xa ra, bắt ở xa ra; cất đi

  keep knives away from children: cất dao đi đừng cho trẻ con nghịch

  to keep back

  giữ lại

  làm chậm lại; chặn lại, cản lại, cầm lại

  to keep back one's téa: cầm nước mắt

  giấu không nói ra

  đứng ở đằng sau, ở lại đằng sau

  tránh xa ra

  to keep down

  cầm lại, nén lại, dằn lại

  cản không cho lên, giữ không cho lên

  to keep prices down: giữ giá không cho lên

  không trở dậy (cứ quỳ, cứ ngồi, cứ nằm)

  (quân sự) nằm phục kích

  to keep from

  nhịn, kiêng, nén, nín; tự kiềm chế được

  can't keep from laughing: không nén cười được

  to keep in

  dằn lại, nén lại, kiềm chế, kìm lại (sự xúc đông, tình cảm...)

  giữ không cho ra ngoài; phạt bắt (học sinh) ở lại sau giờ học

  giữ cho (ngọn lửa) cháy đều

  ở trong nhà, không ra ngoài

  vẫn thân thiện, vẫn hoà thuận (với ai)

  to keep in with somebody: vẫn thân thiện với ai

  to keep off

  để cách xa ra, làm cho xa ra

  ở cách xa ra, tránh ra

  to keep on

  cứ vẫn tiếp tục

  to keep on reading: cứ đọc tiếp

  cứ để, cứ giữ

  to keep on one's hat: cứ để mũ trên đầu (không bỏ ra)

  to keep out

  không cho vào; không để cho, không cho phép

  to keep children out of mischief: không để cho trẻ con nghịch tinh

  đứng ngoài, không xen vào, không dính vào; tránh

  to keep out of somebody's way: tránh ai

  to keep out of quarrel: không xen vào cuộc cãi lộn

  to keeo together

  kết hợp nhau, gắn bó với nhau, không rời nhau

  to keep under

  đè nén, thống trị, bắt quy phục; kiềm chế

  to keep up

  giữ vững, giữ không cho đổ, giữ không cho hạ, giữ không cho xuống; giữ cho tốt, bảo quản tốt (máy...)

  to keep up one's spirits: giữ vững tinh thần

  to keep up prices: giữ giá không cho xuống

  duy trì, tiếp tục, không bỏ

  to keep up a correspondence: vẫn cứ tiếp tục thư từ qua lại

  bắt thức đêm, không cho đi ngủ

  giữ vững tinh thần; không giảm, không hạ

  (+ with) theo kịp, ngang hàng với, không thua kém

  to keep up with somebody: theo kịp ai, không thua kém ai

  to keep abreast of (with)

  theo kịp, không lạc hậu so với

  to keep abreast with the timmes: theo kịp thời đại

  to keep a check on

  (xem) check

  to keep clear of

  tránh, tránh xa

  to keep company

  (xem) company

  to keep somebody company

  (xem) company

  to keep good (bad) company

  (xem) company

  to keep one's countenance

  (xem) countenance

  to keep one's [own] counsel

  (xem) counsel

  to keep dark

  lẫn trốn, núp trốn

  to keep one's distance

  (xem) distance

  to keep doing something

  tiếp tục làm việc gì

  to keep one's end up

  không đầu hàng, không nhượng bộ; giữ vững ý kiến của mình

  to keep an eye on

  để mắt vào, theo dõi; trông giữ, canh giữ

  to keep somebody going

  giúp đỡ ai về vật chất (để cho có thể sống được, làm ăn được...)

  to keep one's hair on

  (xem) hair

  to keep one's head

  (xem) head

  to keep late hours

  (xem) hour

  to keep mum

  lặng thinh, nín lặng; giữ kín, không nói ra

  to keep oneself to oneswelf

  không thích giao thiệp; không thích giao du; sống tách rời

  to keep open house

  ai đến cũng tiếp đãi, rất hiếu khách

  to keep pace with

  (xem) pace

  to keep peace with

  giữ quan hệ tốt với

  to keep one's shirt on

  (xem) shirt

  to keep a stiff upper lip

  (xem) lip

  to keep tab(s) on

  (xem) tab

  to keep one's temper

  (xem) temper

  to keep good time

  đúng giờ (đồng hồ)

  to keep track of track

  (xem) track

  to keep up appearances

  (xem) appearance

  to keep watch

  cảnh giác đề phòng

  * danh từ

  sự nuôi thân, sự nuôi nấng (gia đình...); cái để nuôi thân, cái để nuôi nấng (gia đình...)

  to earn one's keep: kiếm ăn, kiếm cái nuôi thân

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) nhà tù, nhà giam

  (sử học) tháp, pháo đài, thành luỹ

  for keeps

  (thông tục) thường xuyên; mãi mãi, vĩnh viễn

  in good keep

  trong tình trạng tốt

  in low keep

  trong tình trạng xấu

 • keep

  giữ; theo (quy tắc); tiến hành (công việc) k. on tiếp tục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • keep

  * kinh tế

  bảo quản

  cái ăn

  cất giữ

  nhu cầu sinh hoạt

  sinh kế

  * kỹ thuật

  bảo quản

  duy trì

  giá đỡ

  giữ

  giữ chặt

  giữ gìn

  tháp canh

  cơ khí & công trình:

  hộp dưới

  nắp ổ trục

  toán & tin:

  theo (qui tắc)

  theo (quy tắc)

  xây dựng:

  trữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • keep

  the main tower within the walls of a medieval castle or fortress

  Synonyms: donjon, dungeon

  keep in a certain state, position, or activity; e.g., "keep clean"

  hold in place

  She always held herself as a lady

  The students keep me on my toes

  Synonyms: maintain, hold

  retain possession of

  Can I keep my old stuffed animals?

  She kept her maiden name after she married

  Synonyms: hold on

  Antonyms: lose

  look after; be the keeper of; have charge of

  He keeps the shop when I am gone

  maintain by writing regular records

  keep a diary

  maintain a record

  keep notes

  Synonyms: maintain

  supply with room and board

  He is keeping three women in the guest cottage

  keep boarders

  fail to spoil or rot

  These potatoes keep for a long time

  Synonyms: stay fresh

  maintain in safety from injury, harm, or danger

  May God keep you

  Synonyms: preserve

  raise

  She keeps a few chickens in the yard

  he keeps bees

  store or keep customarily

  Where do you keep your gardening tools?

  have as a supply

  I always keep batteries in the freezer

  keep food for a week in the pantry

  She keeps a sixpack and a week's worth of supplies in the refrigerator

  maintain for use and service

  I keep a car in the countryside

  She keeps an apartment in Paris for her shopping trips

  Synonyms: maintain

  hold and prevent from leaving

  The student was kept after school

  Similar:

  support: the financial means whereby one lives

  each child was expected to pay for their keep

  he applied to the state for support

  he could no longer earn his own livelihood

  Synonyms: livelihood, living, bread and butter, sustenance

  hold: a cell in a jail or prison

  continue: continue a certain state, condition, or activity

  Keep on working!

  We continued to work into the night

  Keep smiling

  We went on working until well past midnight

  Synonyms: go on, proceed, go along

  Antonyms: discontinue

  prevent: stop (someone or something) from doing something or being in a certain state

  We must prevent the cancer from spreading

  His snoring kept me from falling asleep

  Keep the child from eating the marbles

  Antonyms: let

  observe: conform one's action or practice to

  keep appointments

  she never keeps her promises

  We kept to the original conditions of the contract

  Antonyms: break

  observe: stick to correctly or closely

  The pianist kept time with the metronome

  keep count

  I cannot keep track of all my employees

  Synonyms: maintain

  retain: allow to remain in a place or position or maintain a property or feature

  We cannot continue several servants any longer

  She retains a lawyer

  The family's fortune waned and they could not keep their household staff

  Our grant has run out and we cannot keep you on

  We kept the work going as long as we could

  She retained her composure

  this garment retains its shape even after many washings

  Synonyms: continue, keep on

  sustain: supply with necessities and support

  She alone sustained her family

  The money will sustain our good cause

  There's little to earn and many to keep

  Synonyms: maintain

  observe: behave as expected during of holidays or rites

  Keep the commandments

  celebrate Christmas

  Observe Yom Kippur

  Synonyms: celebrate

  restrain: keep under control; keep in check

  suppress a smile

  Keep your temper

  keep your cool

  Synonyms: keep back, hold back

  keep open: retain rights to

  keep my job for me while I give birth

  keep my seat, please

  keep open the possibility of a merger

  Synonyms: hold open, save

  preserve: prevent (food) from rotting

  preserved meats

  keep potatoes fresh