keeping come-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keeping come-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keeping come-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keeping come-up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • keeping come-up

    * kinh tế

    thời gian bảo quản