keep prices up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keep prices up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keep prices up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keep prices up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • keep prices up

    * kinh tế

    giữ giá lên