keep an eye on nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keep an eye on nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keep an eye on giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keep an eye on.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • keep an eye on

  Similar:

  watch: follow with the eyes or the mind

  Keep an eye on the baby, please!

  The world is watching Sarajevo

  She followed the men with the binoculars

  Synonyms: observe, follow, watch over

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).