keeps nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

keeps nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm keeps giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của keeps.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • keeps

    * kỹ thuật

    chốt

    nêm