save nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save.

Từ điển Anh Việt

 • save

  /seiv/

  * danh từ

  (thể dục,thể thao) sự phá bóng cứu nguy (chặn không cho đối phương ghi bàn) (bóng đá)

  * ngoại động từ

  cứu nguy

  to save somebody from drowning: cứu ai khỏi chết đuối

  to save the situation: cứu vãn tình thế

  (thể dục,thể thao) phá bóng cứu nguy

  cứu vớt

  to save someone's soul: cứu vớt linh hồn ai

  để dành, tiết kiệm

  to save one's strength: giữ sức

  tránh (cho ai) đỡ (cho ai) khỏi phải (tiêu tiền, mất sức...); tránh khỏi phải, đỡ khỏi phải

  his secretary saved him much time: người thư ký đỡ cho ông ta được nhiều thời gian

  soap saves rubbing: có xà phòng thì đỡ phải vò

  kịp, đuổi kịp

  he wrote hurriedly to save the post: anh ấy viết vội để kịp gởi bưu điện

  * nội động từ

  tằn tiện, tiết kiệm

  a saving housekeeper: một người nội trợ tằn tiện

  he has never saved: hắn chả bao giờ tiết kiệm

  bảo lưu

  saving clause: điều khoản bảo lưu, điều khoản trong có nói đến sự miễn giảm

  to save one's bacon

  cứu lấy cái thần xác mình

  to save one's breath

  làm thinh

  to save one's face

  (xem) face

  saving your respect

  xin mạn phép ông

  you may save your pains (trouble)

  anh chẳng cần phải bận bịu vào việc ấy; anh có chịu khó thì cũng chẳng ăn thua gì

  a stitch in time saves nine

  (xem) stitch

  * giới từ & liên từ

  trừ ra, ngoài ra

  all save the reactionary, are for social progress: trừ bọn phản động ra, ai cũng ủng hộ mọi tiến bộ xã hội

 • save

  tiết kiệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • save

  * kinh tế

  cứu giúp

  cứu giúp, cứu nguy

  cứu nguy

  để dành tiền

  tiết kiệm

  tiết kiệm (thời gian, sức...)

  tiết kiệm, để dành tiền

  * kỹ thuật

  bảo vệ

  lưu

  nhớ

  sự bảo vệ

  sự cất giữ

  sự nhớ

  toán & tin:

  cất, giữ

  sự lưu

  thu sai

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • save

  (sports) the act of preventing the opposition from scoring

  the goalie made a brilliant save

  the relief pitcher got credit for a save

  to keep up and reserve for personal or special use

  She saved the old family photographs in a drawer

  Synonyms: preserve

  bring into safety

  We pulled through most of the victims of the bomb attack

  Synonyms: carry through, pull through, bring through

  spend less; buy at a reduced price

  accumulate money for future use

  He saves half his salary

  Synonyms: lay aside, save up

  make unnecessary an expenditure or effort

  This will save money

  I'll save you the trouble

  This will save you a lot of time

  Synonyms: make unnecessary

  spend sparingly, avoid the waste of

  This move will save money

  The less fortunate will have to economize now

  Synonyms: economize, economise

  Similar:

  salvage: save from ruin, destruction, or harm

  Synonyms: salve, relieve

  deliver: save from sins

  Synonyms: redeem

  spare: refrain from harming

  keep open: retain rights to

  keep my job for me while I give birth

  keep my seat, please

  keep open the possibility of a merger

  Synonyms: hold open, keep

  write: record data on a computer

  boot-up instructions are written on the hard disk