save block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save block

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    khối làm việc