save as you earn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save as you earn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save as you earn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save as you earn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save as you earn

    * kinh tế

    chế độ tiết kiệm thường xuyên