save workbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save workbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save workbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save workbook.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save workbook

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lưu bản ghi