save color nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save color nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save color giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save color.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save color

    * kỹ thuật

    cất giữ mầu