save money in dollar (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save money in dollar (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save money in dollar (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save money in dollar (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save money in dollar (to...)

    * kinh tế

    để dành tiền bằng đôla