save the result as a microsoft excel file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save the result as a microsoft excel file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save the result as a microsoft excel file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save the result as a microsoft excel file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save the result as a microsoft excel file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lưu kết quả như một tệp tin Microsoft Excel