save external link values nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save external link values nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save external link values giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save external link values.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save external link values

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lưu các giá trị liên kết ngoài