save in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save in.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save in

    * kỹ thuật

    lưu trong