save the result as an html file nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save the result as an html file nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save the result as an html file giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save the result as an html file.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save the result as an html file

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lưu kết quả dưới dạng một tệp tin HTML