save workspace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save workspace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save workspace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save workspace.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save workspace

    * kỹ thuật

    lưu vùng làm việc