save setting on exit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save setting on exit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save setting on exit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save setting on exit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save setting on exit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lưu cấu hình khi thoát ra