save model nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save model nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save model giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save model.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save model

    * kỹ thuật

    lưu mô hình