save money (to...) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

save money (to...) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm save money (to...) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của save money (to...).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • save money (to...)

    * kinh tế

    tiết kiệm tiền