relieve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

relieve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm relieve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của relieve.

Từ điển Anh Việt

 • relieve

  /ri'li:v/

  * ngoại động từ

  làm an tâm, làm yên lòng, làm dịu, làm khuây khoả, an ủi

  to relieve someone's mind: làm ai an tâm

  to feel relieved: cảm thấy yên lòng

  làm nhẹ bớt, giảm bớt (gánh nặng, lo âu, phiền muộn...)

  to relieve someone's anxiety: làm cho ai bớt lo âu

  to relieve someone of his load: làm nhẹ bớt gánh nặng cho ai, cất gánh nặng cho ai

  to relieve someone's of his position: cách chức ai

  to relieve one's feelings: nói hết cho hả dạ, nói hết ý nghĩ của mình cho nhẹ người

  to relieve someone of his cash (purse): (đùa cợt) đỡ nhẹ túi tiền của ai

  giúp đỡ, cứu giúp, cứu trợ

  giải vây

  the town was relieved: thành phố đã được giải vây

  đổi (gác)

  (kỹ thuật) khai thông

  làm cho vui lên, làm cho đỡ đều đều tử nhạt, làm cho đỡ căng thẳng

  * ngoại động từ

  đắp (khắc, chạm) nổi

  nêu bật lên, làm nổi bật lên (trên một cái nền nào đó...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • relieve

  provide physical relief, as from pain

  This pill will relieve your headaches

  Synonyms: alleviate, palliate, assuage

  free from a burden, evil, or distress

  take by stealing

  The thief relieved me of $100

  alleviate or remove (pressure or stress) or make less oppressive

  relieve the pressure and the stress

  lighten the burden of caring for her elderly parents

  Synonyms: lighten

  Similar:

  take over: free someone temporarily from his or her obligations

  exempt: grant relief or an exemption from a rule or requirement to

  She exempted me from the exam

  Synonyms: free

  Antonyms: enforce

  still: lessen the intensity of or calm

  The news eased my conscience

  still the fears

  Synonyms: allay, ease

  salvage: save from ruin, destruction, or harm

  Synonyms: salve, save

  unbosom: relieve oneself of troubling information

  remedy: provide relief for

  remedy his illness

  excuse: grant exemption or release to

  Please excuse me from this class

  Synonyms: let off, exempt