salvage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage.

Từ điển Anh Việt

 • salvage

  /'sælvidʤ/

  * danh từ

  tiền trả cứu tàu (cho hãng bảo hiểm)

  sự cứu tàu (khỏi đắm, khỏi hoả hoạn...); sự cứu chạy (đồ đạc trong một vụ cháy nhà)

  tài sản cứu được, đồ đạc cứu được

  sự tận dụng giấy lộn (sắt vụn)

  giấy lộn (sắt vụn...) được tận dụng

  * ngoại động từ

  cứu khỏi đắm, cứu khỏi hoả hoạn

 • Salvage

  (Econ) Giá trị thanh lý.

  + Khi xem xét ngân sách vốn, giá trị của tài sản vốn vào cuối đời dự án phải được xem xét.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • salvage

  * kinh tế

  sữa có vị muối

  * kỹ thuật

  nước mặn

  phoi

  sắt vụn

  sự cứu nạn

  sự cứu sinh

  giao thông & vận tải:

  cứu nạn

  sự cứu nguy (trường hợp khẩn cấp)

  sự cứu tàu (hàng hải)

  tài sản được cứu

  tàu được cứu

  cơ khí & công trình:

  kim loại vụn

  thép vụn

  xây dựng:

  phế liệu (tân dụng được)

  sống ở biển

  sống ở nước mặn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • salvage

  property or goods saved from damage or destruction

  the act of saving goods or property that were in danger of damage or destruction

  the act of rescuing a ship or its crew or its cargo from a shipwreck or a fire

  save from ruin, destruction, or harm

  Synonyms: salve, relieve, save

  collect discarded or refused material

  She scavenged the garbage cans for food

  Synonyms: scavenge