salvage crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage crane

    * kỹ thuật

    ô tô:

    cần trục cứu nạn