salvage car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

salvage car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm salvage car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của salvage car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • salvage car

    * kỹ thuật

    toa dắt

    xe dắt